Bioetanol og biodiesel kan bli den neste miljøbomben

Skrevet av Rolf André Bohne - 28.jun.2007 @ 11:46
Vi har i det siste lest mye om innføring av Bioetanol og biodiesel som drivstoff og om hvor bra dette er. Men selv om bioetanol og biodiesel isolert sett kan se bra ut som drivstoff, så er fremstillingen av disse drivstoffene så problematisk i et miljøperspektiv at dette kan bli en svært farlig vei å gå, og på mange måter gjøre vondt verre. Vi bør derfor allerede nå fastslå at biodrivstoff er en dårlig løsning, for så å finne andre og bedre løsninger.
image18

Problemet med bioetanol ligger i fremstilling og produksjon. Det er fakstisk svært lite CO2 reduksjon å hente ( i noen tilfeller tvert i mot), og i tillegg får vi kamp om et allerede overbelastet knapphetsgode - dyrket mark og skogsområder. Jeg skal prøve å ytdype dette nedenfor.

For det første, det er bioetanol og biodiesel som er problematisk, ikke biobrensel. Biobrensel er finfint det, om det brukes riktig. Så det er supert om vi bruker med biobrensel til oppvarming, problemet oppstår når vi skal lage flytende biodrivstoff. Den prosessen er så energikrevende at vi til slutt kun har en gevinst på 10-20% målt i CO2 ekvivalenter per liter. Men da har vi kun sett på prosessen fra råstoff til drivstoff, og ikke på alle de problemene som oppstår på grunn av endret bruk av jordmonn og endret uttak av biomasse. Og det er særlig dette som forårsaker problemene.

Det er i hovedsak disse problemene som gjør at en kanskje bør revurdere om det er så smart med biodrivstoff:
  1. Endret bruk av jordbruksland vil direket kokurere med matproduksjon. Dette vil føre til dyrere mat, og på litt sikt matmangel for fattige. Tyskere klager allerede over at ølprisene har steget som en følge av at mange bønder allerede har skiftet fra korn til raps.
  2. Omleggeing av landområder fra skog til biobrensel, vil i seg selv føre til betydelige CO2/CH4 utslipp, samt tap av biodiversitet. Allerede i dag fjernes store arealer med regnskog før å bli erstattet med f.eks. palmeolje plantasjer. Dette er særlig ille, da det vil ta ca 70 år! før en slik plantasje (dersom brukt til biodrivstoff) vil ta igjen de utslipp av klimagasser en slik omlegging av skogen medfører. Dette blir derfor en helt feil løsning med biodrivstoff fra slike plantasjer for å løse klimakrisen.
  3. Utarming av jordsmonnet. Tradisjonelt har vi ved skogsdrivft og jordbruk, høstet bare deler av plantene, og latt en betydelig del av biomassen ligge igjen. Dette har tilbakeført verdifulle næringsemner til jordmonnet, gitt beskyttelse til ny plantevekst, samt dyr og fugler. I tillegg har vi tilbakeført husdyrgjødsel fra de dyrene som har spist deler av det vi har høstet. Ved produksjon av biodrivstoff, er det nettopp gjort et poeng av å bruke alt sammen, med utarming av jordsmonnet og tap av biodiversitet som resultat.
Det er derfor gode grunner for at vi bør tenke oss om både en og to ganger før vi jubler over innføring av biodrivstoff også i Norge. Fast biobrensel JA, flytende biodrivstoff i stor skala NEI.

Så gjenstår det da bare å se hva andre generasjon biodrivstoff vil føre med seg. Men selv om produksjonen av dette skulle bli miljømessig akseptabel (isolert sett), så tror jeg ikke at dette blir mer enn et overgangsfenomen, da verden stort sett har større bruk for matproduksjon også i relativt nær fremtid. Skogsdrift i Skandinavia, Russland og USA/Canada har et bytelig potensiale, men ikke på nær nok til å kunne erstatte fossilt brensel i særlig skala.

Dette viser bare så altfor godt hvorfor det er viktig med en helhetlig og tverrfaglig tilnærming til klimaspørmålet. Det er derfor forstemmende hvor lite som satses på kunnskapsproduksjon og forskning på alternative løsninger og systemforståelse. Kanskje på tide at vår kunnskapminister avslutter hvileskjæret og kanskje setter på litt fart. Det kan bli kostbart å vente ...

Kommentarer:
Postet av: Lars Olav.V

Endelig har det kommet noen artikler om det negative sidene ved dette.(Har det vært lignende oppslag i Dagb., VG eller Aftenposten i løpet av den siste tiden?) Begynte å bli utrolig lei de ekstremt ensidige òg feilaktig beskrivelse av biobrensel i media. Bare fordi det er alternativt og "nytt" gjør det ikke bedre, noen er totalt ukritiske. Faktisk kan både punkt 1 og 3 overfor trekkes mye lenger på flere måter. Omveltning i økonomien vil kunne være skadelig for Norge. Og omveltningen kommer selfølgelig ikke fra at oljeprisene, men fra dyrere byggemateriale og mat. Biobrensel-hungrige Nord-Amerika, Europa og Kina kan bli den neste økonomiske koloniserings-tvangstrøye for Sør-Amerika og Afrika da prisene vil tvinge dem å redusere matproduksjonen.

28.jun.2007 @ 21:00
Postet av: Christian

Jeg kan ikke annet enn å si meg helt enig det som blir sagt her!
Det er på tide at de faktiske konsekvensene ved å skulle gå over til biodrivstoff i stor skala blir gjenstand for en tverrfaglig drøfting på internasjonalt plan. Jeg er ikke i tvil om at biodrivstoff er en særdeles kortsiktig løsning, samtidig som det ikke er gjennomførbart i stor skala.
Jeg tror den allmenne kunnskapen rundt dette er så lav at veldig mange tror biodrivstoff er løsningen på klimaproblemene vi står ovenfor. Desverre gjelder dette også våre politikere.
En missoppfattning til som jeg synes er ganske frustrerende er hvordan hydrogen fremstilles som et vidundermiddel som også kan løse klimaproblemene. Hydrogen er en energibærer ikke en energikilde! Blir Hydrogen fremstillt ved hjelp av energi fra kullkraft er den mer forrurensende enn dagens bensin. Vet det er litt off topic men måtte få sagt det.

02.jul.2007 @ 13:08
Postet av: leif

Vi må ha elektriske biler og hybrid med mulighet for lading. Og for å skaffe kraft til dette er det vel bare atomkraft uten å legge alt i rør/under vinger. Biodrivstoffet til hybridene må produseres av avfall fra skog,bønder,industri,og kloakk/matavfall.

02.jul.2007 @ 18:24
Postet av: Mags

Kanskje forfatteren burde lese side 60 i denne rapporten før han påstår at det brukes mer energi for å produsere etanol enn det som kommer ut:
http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2004/biofuels2004.pdf

02.jul.2007 @ 23:14
Postet av: Per

Løsningen er å utvikle bedre metoder å fremstille drivstoffet på, ikke å sette seg på baken og erklære at dette er en dårlig løsning: Hiv deg på sykkelen eller start å gå.
Det er en slik fantasiløshet som har preget mye av miljøbevegelsen, den leter etter problemer, men ikke løsninger.

04.jul.2007 @ 06:45
Postet av: Sasha

Det er helt rett det som blir sagt her, men det er også viktig å tenke på at du vil få flyttet mye av forurensningen ut fra byene. Dette vil gi store helse gevinster, pengene spart her kan bla brukes på mer forskning mot et renere drivstoff.

12.jul.2007 @ 21:50
Postet av: Bohne

Bare et par klargjøringer for de som er litt kjappe ovenfor.
Til Mags: Jeg har hele tiden snakket om CO2 ikke energi ... energiutbyttet er der, ellers hadde ikke dette vært lønnsomt, og dermed interessant for investorer.
Til Per og dere andre skeptikere, isolert sett vil det nok bli en bedre CO2 balanse med neste genererasjons biodrivstoff, som kanskje vil hjelpe ...
Men hovedpoenget er at dette monner så lite, og vi har bare ikke jordbruksland nok! Det hele koker ned til et spørsmål om mat eller drivstoff.
Så la oss allerede nå rette fokuset mot mer bærekraftige energialternativer for bruk i stor skala for fremtiden, i stedet for å følge et spor vi snart må forlate ...
I mindre skala og i en overgangsfase vil biodrivstoff nok være viktig, for all del, men det er ikke dette som vil redde verden!
Så Sasha, dette vil ikke bare flytte problemene ut av byene, det vil også skape langsiktige problemer for de fattige landene ... noen snakker allerede nå om energikolonilisme ...

12.jul.2007 @ 23:29
Postet av: -RM

Neste generasjon biobrensel kommer kanskje fra algevekst i sjøen, der vi kan dyrke aller mest "mat" på jorden. Siden få er villige til å spise algeproteiner og sånt, kanskje vi kan bruke områdene på biobrenselproduksjon i stedet; rett og slett lage nye områder med dyrkbart areale.
På den andre siden bør vi kanskje være mer kritiske når bilbransjen finner på noe nytt som gjør at de kan fortsette å tjene penger på utdatert teknologi slik at den virkelige nyskapningen (tenker da helelektrisk bil) aldri blir lønnsom.

14.jul.2007 @ 19:43
Postet av: Mags

Så du forutsetter at energibehovet dekkes av fossilt brensel? Det er jo noe man kan omgå. Såvidt jeg vet dekkes det termiske behovet ved bioetanolfremstilling i Brasil ved å brenne restene fra produksjonen, altså bioenergi. Man skal være kritisk til hvor bioetanolen kommer fra, men jeg er rimelig lei at det blir fremmet som en sannhet at det ikke nytter med bioetanol fordi det er mulig å produsere det helt feil. Ideelt sett skulle jeg sett at bioetanolen som brukes i Norge ble produsert i Norge (og da helst fra noe som ikke kan spises), men da er dessverre energiinnsatsen større. I alle tilfelle kan mesteparten av denne energiinnsatsen gjøres fra fornybar energi.

14.jul.2007 @ 22:35
Postet av: Ragnar Lian

Ligger ikke hovedproblemet ved bilbruk i at vi, for å transporterer 100 kg nyttelast må dra med oss 1 tinn "blikkskrammel", samt at en forbrenningsmotor har elendig virkningsgrad.
Naturligvis er el-motoren, med sin mometkarakteristikk og høye virkningsgrad, forbrenningsmotoren overlegen,
men lagring av elektrisk energi er "tung",
og den skal komme fra ett sted.
Kunne vi stedet gå 60 år tilbake, til Citroen 2CV, ikke for å kopiere den, men for å lære noe av tankegangen bak den,
og med den tenkemåte dra fordel av de siste 60 års teknoligiutvikling.
La oss forestille oss at oppgaven lød: lag en bil med vekt under 200 kg ex. drivaggregat.
Hva finnes av teknologi, og hva må utvikles/skapes ?
Kom igjen !

22.jul.2007 @ 06:35
Postet av: Knufo

Forfriskende å se at det er såpass mange teknologer som ikke ukritisk har svelget Rio-konferansens vedtak om at all bioenergi er CO2-nøytral. Husk at den eneste CO2-nøytrale biomasse er den som hverken vokser eller forbrennes . . . .

24.jul.2007 @ 10:10
Postet av: Foxy

Verdens befolkning ligger i prognose fra rundt 6 milliarder til 9-10 milliarder. Kanskje det blir drivstoff til denne befolkningsmengden, men ikke nok mat hvis vi skal produsere biodrivstoff fra matjorda. Og skogene vil bli utarmet med ytterligere reduksjon av biomangfoldet. Riktig fokus Bohne!

26.jul.2007 @ 16:23
Postet av: Gunnar L

Enig med Knufo! En analyse av ulike typer brensel viser at karbonmengden pr kWh, er 50 % større for trebrensel, enn for propan. Fyringsolje 16 % over og stein kull, 43 %.
Karbon inn, gir karbondioksyd CO2. Dette er teoretisk, og tar man hensyn til at det ofte fyres med biomasse inneholdende en god del vann, som bidrar til å kjøle ned forbrenningsprosessen, er det grunn til å tro at biomasse kommer enda dårligere ut.
Årsaken til at biobrensel er så «miljøriktig» om dagen, er derfor ikke basert på måling av utslipp, men håp og tro!

03.aug.2007 @ 21:38
Postet av: Mags

Du har ikke helt forstått forskjellen mellom biomasse og fossilt brensel virker det som.

05.aug.2007 @ 20:20
Postet av: Gunnar L

Joda, jeg kjenner forskjellen på treflis og olje, Mags! Men jeg forstår ikke hvordan solstrålene og atmosfæren klarer å skille på om karbonatomene i CO2 molekylene har vært lagret kort eller lang tid i eller ved jordskorpen, før reaksjonen med oksygen atomene.
Når jeg hogger ved, tar jeg live av trær som er i sin beste og mest aktive perioder for karbonfangst. I løpet av en vinteren, slipper jeg så fri det karbonet som trærne brukte 20 ?
40 år, på å samle opp.
Hadde jeg derimot fyrt med propan, og latt trærne fortsette å fange CO2, ville jeg bare ha slipt ut 2/3 så mye karbon, samtidig som trene jeg ikke hogde, ville samlet opp en god del av dette i løpet av neste vekstsesong. Min CO2 belastning av atmosfæren ville m.a.o. vært ned mot det halve. Like fordømt, fyrer jeg med ved !-)

06.aug.2007 @ 22:14
Postet av: Mags

Solstrålene merker ikke CO2 i det hele tatt, det er det varmestrålingen fra jorda som gjør. Forskjellen ligger selvsagt i mengden.
En mulighet er selvsagt å fyre med propan og samtidig grave ned tilsvarende karbonmengde i form av døde trær så de kan ligge i noen millioner år uten å slippe ut verken CO2 eller metan, men det er en litt slitsom løsning.
Skog som er 40+ år gammel fikserer fint lite CO2 lenger. Derfor er det bare å avvirke det man klarer av skog, forutsatt at man planter ny. Vi har en netto tilvekst av 10-15millioner kubikk skog i Norge årlig. Det er veldig mye, men ikke nok til å fiksere alt det fossile CO2 vi slipper ut.
Forøvrig venter jeg fortsatt på svar fra Bohne om hvor han får det dårlige CO2-regnskapet sitt fra.

07.aug.2007 @ 17:30
Postet av: Knut Erik

>Kanskje forfatteren burde lese side 60 i denne rapporten før han påstår at det brukes mer energi for å produsere etanol enn det som kommer ut:
http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2004/biofuels2004.pdf
...og kanskje DU bør huske at denne tabellen utelukkende går på produksjon av etanol fra sukkerroer. Dvs at dette kan de få til i Brasil og noen få andre steder. I resten av verden lager man etanolen av mais/raps/soya e.l. som overhodet ikke er i nærheten av slike effektivitetstall.
Scientific American laget en tilsvarende tabell for etanolproduksjon fra mais for noen måneder siden, og der var energibalansen 0,9 - 1,2 avhengig av hvilken prosess man benyttet - og ikke 8,3 - 10,2 som i tabellen for sukkerroer...

14.aug.2007 @ 10:57
Postet av: Mags

Det er jeg fullstendig klar over, og det har jeg da også skrevet eksplisitt over.

15.aug.2007 @ 10:47
Postet av: Mags

Jeg registrerer at Bohne stadig vekk kommer med disse påstandene i media, fortsatt uten noen form for dokumentasjon. Jeg er med på mange av poengene, men ikke generaliseringen at biodrivstoff gir liten miljøgevinst.

02.nov.2007 @ 02:02
Postet av: bohne

Det er ingen uenighet om at førstegenerasjons biodrivstoff i sum er en miljøkatastrofe i det vitenskapelige miljø. Og da tenker vi ikke bare CO2, men også vann, nitrogen, areal ... og mat.
Andre- og tredjegenerasjons biodrivstoff, produsert av avfall fra jordbruk og skogbruk, har en miljømessig gevinst, men det monner desverre ikke i mengder. Vi kan om vi tok ibruk alt tilgjengelig biomasse bare ikke produsere nok. Og om en setter flytende biodrivstoff opp mot direkte forbrenning, så er direkte forbrenning som biobrensel kanskje å foretrekke.
Mitt poeng som i varierende gra slipper gjennom journalisters filter, er at vi ikke kommer utenom en kraftig redusjon av forbruket. Og jo før vi gjør det, dess lenger kan vi bruke olje, men da med et mer akseptabelt CO2 utslipp ...
Med andre ord. Glem førstegenerasjons biodrivstoff. Vær nøye med hvordan vi bruker andre- og tredjegenerasjonsbiodrivstoff.
Problemet per dags dato er at utvikling av førstegenerasjons biodrivstoff anlegg er drevet av økonomiske interesser, og med en oljepris op 90$ er jo dette interessant for dem, ikke av miljølhensyn.
Mags har etterspurt kilder, det er noen publiserte kilder, her er en av dem
http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00496/index.html?lang=de&dossier_id=01273

02.nov.2007 @ 09:49
Postet av: Mags

Hadde satt stor pris på om du gadd å gi referanser på engelsk;-)
Du kan gjerne komme med en kommentar om hva som er feil med tallene i rapporten jeg linket til lenger opp også. Jeg tenker da spesielt på brasiliansk bioetanol.
Jeg er forsåvidt helt enig med deg i at vi ikke kommer unna kraftig reduksjon i forbruket. Jeg tror heller ikke biodrivstoff er hele løsningen, men den kan være en del av den. At førstegenerasjons biodrivstoff ikke er optimalt er jeg jo også enig i, spesielt i tilfellene som mais i USA eller palmeolje fra Malaysia, men for å skape et marked for 2.generasjonsdrivstoff (f.eks. basert på avfall norsk skog) i Norge må man nødvendigvis ha noen oppstartsløsninger som er suboptimale. Det har jo f.eks. blitt ansett som kosher å ha hydrogenbiler drevet på hydrogen fra naturgass frem til man har hydrogenproduksjon fra fornybare kilder (ikke for at det noensinne kommer til å skje med nåværende utbyggingstakt).

02.nov.2007 @ 11:19
Postet av: bohne

Bioetanol fra brasil gir vel noe slikt som 30% reduksjon av CO2 pr liter drivstoff. Så det er for så vidt greit, om en kun tenker CO2. Men når en motor på biodrivstoff bruker 25% mer drivstoff for å ta ut like mange hester, så er en nesten like langt, om vi ikke reduserer motorstørrelsen ... og hittil har dette kun vært brukt til å pormotere biler som SAAB BioPower, med godt over 250Hk og et sinnsvakt forbruk. Ikke akkurat miljøvennlig.
Men det er begrenset hvor mange land Brasil kan forsyne med etanol ...
Mitt poeng som ingen later å ta til seg hva som skjer når vi skal øke forbruket av biodrivstoff rundt om i verden. Da må vi se på ny produksjon av biodrivstoff. Og det er hovedsaklig her problemene oppstår. Og ikke bare med hensyn til CO2, men spesielt også vann, nitrogen, areal og mat.
Spørsmålet er vel først og fremt om vi klarer å bremse igangsettingen av nye palmeoljeplantasjer m.m. før det blir for sent.
Jeg mener ikke at Brasil skal kutte ut sin bioetanol produksjon, men det er ingen grunn for europa å fremme forbruket av biodiesel fra Asia, men de følger dette har.
Da bør vi først angripe de minst kostbare og best tilgjengelige løsningene. Nemlig mindre biler.
Så gjenstår det en del forskning og utredninger på hvordan vi i et systemperspektiv best kan utnytte skogsressursene våre. Det er ikke entydig avklart enda.
Så oppsummert. Vi må begynne med å redusere forbruket, samtidig som vi må finne ut hvordan vi på en best mulig måte kan utnytte skogsressursene våre.
Men vi har bare en klode å ta av, så det haster.
Linken jeg gav har et engelsk summary, det er desverre ikke meg som skriver dette. Så er språket tysk, så er det tysk. (Det er ikke mange kilder å ta av). Men det skjer mye spennende på LCA og LCM fronten, så slike studie kommer nok snart ...

02.nov.2007 @ 11:43
Postet av: Mags

"Bioetanol fra brasil gir vel noe slikt som 30% reduksjon av CO2 pr liter drivstoff"
Kilden jeg gir over operer med 90%. Hva har de gjort feil i regnestykket sitt?
Jeg er fullstendig klar over at du heller vil brenne skogen i ovnen og bruke strømmen i biler. I utgangspunktet er jeg enig i det siden det er det mest energieffektive. Problemet er selvsagt at det tar noen år å fornye den norske bilparken til elbiler, mens en vanlig bensinbil kan bygges om til å gå på sprit på en halvtime.
Etanol er forøvrig et helt ypperlig utgangspunkt hvis man skal downsize motorer, eller til plug-in hybrider.

02.nov.2007 @ 13:03

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.blogg.no/trackback/ping/5472003
hits